PRZEWODNIK MATURZYSTY - powrót do spisu
Ustny egzamin z języka polskiego - zmiany
zapoznaj się ze szczegółami

Ustna część egzaminu wygląda następująco:

 1. Przygotowanie wypowiedzi

  Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie wypowiedzi,może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze).

 2. Wypowiedź monologowa

  Przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat. Tekst kultury powinien zainspirować zdającego, którego zadaniem jest rozwinięcie i poszerzenie zasygnalizowanych w poleceniu wątków – także poprzez odwołanie się do innych, dowolnie wybranych tekstów.

 3. Rozmowa z członkami zespołu egzaminacyjnego

  może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej.W trakcie rozmowy, która trwa około 5 minut, członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp. Nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi.

 4. Egzamin trwa około 30 minut.

Co sprawdza egzamin ustny:

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. ,

Cechy zadania egzaminacyjnego

Zadanie składa się z polecenia i tekstu (mogą to być: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne).

 1. Zadanie będzie wymagało zrozumienia polecenia (odczytania intencji,interpretacji otrzymanego tekstu kultury pod kątem wskazanego w poleceniu problemu.
 2. Odwołania się do innych tekstów kultury (dowolnych) i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi
 3. Opracowania i wygłoszenia wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym.

Zasady oceniania wypowiedzi ustnej

Za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 40 punktów w następującym układzie:

 • meritum wypowiedzi monologowej: 40% (16 pkt)
 • organizacja wypowiedzi monologowej: 20% (8 pkt)
 • język i styl wypowiedzi monologowej i dialogowej: 20% (8 pkt).
 • meritum wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie: 20% (8 pkt)

Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej

Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Placówka oświatowa EDUKARIS zaprasza na
kursy maturalne