Przewodnik maturzysty - powrót do spisu
Matura od 2014/15- co pownieneś wiedziec !
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
UWAGA! Nowe przepisy, które będą obowiązywały od roku szkolnego 2014/2015. Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów.
Ważne pytania Ważne odpowiedzi
1. Co jest sprawdzane na egzaminie maturalnym? Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych. ‎
2. Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Egzamin maturalny zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji. ‎
3. Jakie egzaminy trzeba obowiązkowo zdawać na maturze? Egzaminy obowiązkowe:
 • język polski, poziom podstawowy- w części ustnej i pisemnej,
 • język obcy nowożytny, poziom podstawowy- w części ustnej i pisemnej,
 • matematyka, poziom podstawowy
 • wybrany przedmiot dodatkowy (na poziomie rozszerzonym)‎
4. Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby zdać egzamin i uzyskać świadectwo należy:

 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia.
5. Do ilu egzaminów dodatkowych można przystąpić? Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów.
6. Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego,jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole ? Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).‎
7. Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów? Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎
 • informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowych zestawach zadań
8. Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego?
 • Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.
 • Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎
 • Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎
 • Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE.
 • Zdający chory lub niepełnosprawny w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
9. Kto może być zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu? Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎
10. Jakie informacje znajdują się na świadectwie maturalnym?
 • Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎
 • Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎
11. Kiedy jest wydawane świadectwo maturalne? Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2015 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 30 czerwca 2015 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2015 r.‎

źródło: CKE

Placówka oświatowa EDUKARIS zaprasza na
kursy maturalne